Obchodní podmínky

Obchodní podmínky DESIGN LOCK k účasti na prodejním design a hand made marketu.
1. Základní ustanovení
1.1. Pořadatelem akce DESING LOCK je Adéla Laube, IČ 05008999, se sídlem Přemyslovská 2246, 25263 Roztoky u Prahy, zapsaná v živnostenském rejstříku, bankovní spojení: 3133548153/0800 (dále též „Pořadatel“).
1.2. Vystavovatel je právnická nebo fyzická osoba, se kterou Pořadatel uzavřel smlouvu o poskytování služeb – účasti na prodejním design a hand made marketu, která potvrdila závaznou přihlášku, a která uhradila poplatek za účast na DESING LOCKu (dále též „Vystavovatel“).
1.3. Základní údaje o pořádání akce, zejména termín a místo pořádání DESIGN LOCKu jsou upraveny v závazné přihlášce.
1.4. Základní popis a účel akce: Design a hand made market s rozsáhlou škálou výrobků s důrazem na kvalitu (hračky, móda pro malé i velké, knížky, bytové doplňky, šperky, kabelky, pamlsky a v neposlední řadě i přírodní kosmetika pro děti i dospělé), doplněný o pestré občerstvení a doprovodný program pro děti a dospělé (dále též „Akce“).
 
2. Smlouva o poskytování služeb
2.1. Pořadatel a Vystavovatel uzavírají na základě návrhu Vystavovatele smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je závazek Pořadatele umožnit Vystavovateli účast na Akci a závazek Vystavovatele uhradit Pořadateli poplatek za účast na Akci, to vše za podmínek upravených v přihlášce a těchto obchodních podmínkách, které společně tvoří smlouvu o poskytování služeb.
2.2. Základní podmínkou účasti na Akci je doručení řádně vyplněné přihlášky k účasti Vystavovatele na Akci. Po obdržení přihlášky a úhradě účastnického poplatku zašle Pořadatel Vystavovateli potvrzení o jejím přijetí, přičemž potvrzením o přijetí přihlášky a úhradou účastnického poplatku dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Pořadatel je oprávněn
přihlášku odmítnout a se zájemcem smlouvu neuzavřít, účast případných Vystavovatelů na Akci je předmětem výběru ze strany Pořadatele.
2.3. Odesláním závazné přihlášky se Vystavovatel zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky, další podmínky smlouvy o poskytování služeb upravené v závazné přihlášce a provozní podmínky provozovatele místa konání Akce (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy).
2.4. Pořadatel se zavazuje poskytnout Vystavovateli následující plnění:
I) výstavní prostor v místě konání Akce v rozsahu upraveném v přihlášce,
II) propagaci Vystavovatele v rámci Akce
III) PR a mediální podporu Akce
IV) jednotné označení Vystavovatele na Akci, na instagramovém účtu Akce a facebookových stránkách Akce
V) možnost uspořádání vlastního workshopu v rámci doprovodného programu Akce na základě samostatné dohody mezi Pořadatelem a Vystavovatelem
 2.5. Vystavovatel se zavazuje zejména
I) uhradit Pořadateli poplatek za účast na Akci
II) dodržovat podmínky smlouvy o poskytování služeb
III) dodržovat veškeré podmínky uložené právními předpisy pro prodej zboží na Akci
 
3. Platební podmínky
3.1. Účastnický poplatek uvedený v přihlášce je splatný k datu splatnosti uvedeném na faktuře, již Pořadatel zašle Vystavovateli po obdržení závazné přihlášky.
3.2. Při zrušení 30 a více dnů před konáním je vratné pouze 50% částky, dále je poplatek nevratný vyjma případu, kdy Pořadatel odstoupí od smlouvy z důvodu nemožnosti plnění. Zruší-li Vystavovatel svoji účast na Akci z jakéhokoliv důvodu, nemá nárok na vrácení poplatku za účast.
3.3. V případě, že Vystavovatel neuhradí řádně a včas plnění dle smlouvy, je Pořadatel oprávněn odstoupit od smlouvy, a to s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení.
3.4. Pořadatel není plátcem DPH.
 
4. Podmínky prodeje zboží a užívání výstavní plochy
4.1. Pořadatel rozhoduje o přidělování výstavních ploch. Velikost a umístění plochy je určeno na základě dohody smluvních stran a je uvedeno v závazné přihlášce nebo těchto obchodních podmínkách. Vystavovatel nesmí bez předchozí dohody s Pořadatelem obsadit větší výstavní plochu než tu, která mu byla přidělena.
4.2. Přidělenou výstavní plochu je Vystavovatel oprávněn užívat v souladu s účelem této smlouvy po celou dobu trvání Akce. Pořadatel zajistí přístup Vystavovateli k místu konání Akce vždy nejméně 1 hod před otevírací dobou a po otevírací době.
4.3. Vystavovatel není oprávněn přenechat výstavní plochu třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele.
4.4. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze na vlastní expozici. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastní expozici je povoleno pouze po  dohodě s Pořadatelem.
4.5. Pořadatel je oprávněn zakázat, resp. odstranit na náklady Vystavovatele veškerou reklamu, zboží nebo jiné předměty, které neodpovídají podmínkám smlouvy, účelu Akce a/nebo které jsou v rozporu s dobrými mravy (zejména podporou rasové, náboženské či jiné nesnášenlivosti, snižující lidskou důstojnost, ohrožením mravních hodnot).
4.6. V průběhu Akce je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných produkcí pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní Vystavovatelé rušeni a Pořadatel k takové produkci udělí písemný souhlas. K produkci je Vystavovatel povinen vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (zejména OSA, INTERGRAM). Hladina hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu povolenou právními předpisy.
4.7. Vystavovatel je povinen zajistit prezentaci a nabídku produktů a služeb po celou dobu trvání  Akce. Vystavovatel je zároveň povinen zajistit účast odpovědné osoby u své expozice po celou dobu trvání Akce a je povinen zajistit řádné označení své osoby a služeb dle živnostenských předpisů a předpisů na ochranu spotřebitele.
4.8. Vystavoval je povinen zajistit a na vyžádání Pořadatele doložit, že veškeré produkty a služby nabízené v rámci Akce splňují veškeré právní normy pro uvedení produktů a služeb na trh. V případě prodeje zboží na Akci vzniká právní vztah mezi Vystavovatelem a kupujícím, přičemž Vystavovatel odpovídá za splnění veškerých podmínek prodeje zboží mimo svou provozovnu.
4.9. Vystavovatel je povinen mít sebou na stánku Výpis z Živnostenského rejstříku. Dále musí na požádání zákazníka vystavit paragon, popřípadě pokud mate EET, tak doklad z pokladny. Nutností vyžadovanou u všech vystavovatelů (prodejců) je mít oceněné zboží určené k prodeji (i po skupinách, neznamená to, že musí mít cenovku na každém kusu). 
To jak plní vystavovatel legislativní nařízení nikterak nekontrolujeme, je to na zodpovědnosti každého vystavovatele
(prodejce).
 
5. Odpovědnost za škodu
5.1. Pořadatel neodpovídá Vystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození věcí vnesených Vystavovatelem do prostor konání Akce (tj. exponátů, zboží, vybavení a zařízení stánků, apod.), a to bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu veletrhů.
5.2. Vystavovatel odpovídá za veškeré movité věci, které mu Pořadatel pronajal a je povinen je vrátit po skončení akce nepoškozené a v původním stavu.
5.3. Vystavovatel odpovídá Pořadateli za veškerou škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s užíváním výstavních prostor. Vystavovatel v plné míře odpovídá za své případné dodavatele nebo osoby, které pověřil pracemi na výstavních plochách a za případnou škodu, které tyto osoby případně způsobí.
5.4. Vystavovatel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí třetím osobám (zejména návštěvníkům Akce) v souvislosti s užíváním, montáží nebo demontáží své expozice. Vystavovatel je zejména povinen přijmout veškerá opatření, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku návštěvníků Akce.
5.5. Pojištění Vystavovatele na odpovědnost za škodu není povinné a je ponecháno plně na jeho odpovědnost.
 
6. Ostatní a závěrečná ustanovení
6.1. Pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Vystavovatel
6.1.1. neuhradí platbu za účast na DESIGN LOCKu řádně a včas;
6.1.2. poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy zvlášť závažným způsobem (zejména porušením povinností upravených v odst. 4.3., 4.6.,4.7., 4.8. těchto obchodních podmínek);
6.1.3. jiným zvlášť závažným způsobem naruší průběh Akce; V případě odstoupení od smlouvy zaniká oprávnění Vystavovatele účastnit se Akce, včetně přístupu do prostor konání Akce. Vystavovatel nemá v případě odstoupení od smlouvy Pořadatelem dle tohoto odstavce obchodních podmínek jakýkoliv nárok na vrácení poplatku za účast na Akci a/nebo nárok na náhradu škody nebo jiného plnění.
6.2. V případě, že Vystavovatel poruší povinnosti upravené v článku 4. obchodních podmínek, je Pořadatel oprávněn uplatnit a nárokovat po Vystavovateli smluvní pokutu do výše Kč 5.000,– za každé jednotlivé porušení povinnosti Vystavovatele. Smluvní pokuta je splatná do 3 dnů ode dne oznámení o uplatnění nároku na smluvní pokutu Pořadatelem.
6.3. V případě, že Pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností, které nelze odvrátit, nemůže zahájit Akci nebo zajistit její konání po celou dobu trvání, uvědomí o tom ihned Vystavovatele. Veškeré závazky vzniklé Pořadateli z uzavřené smlouvy o poskytování služeb zanikají, přičemž Pořadatel je povinen vrátit Vystavovateli jím poskytnuté plnění. Nad rámec
Vystavovatelem poskytnutého plnění nevzniká Vystavovateli žádný další nárok na náhradu vzniklých škod.
6.4. Pořadatel je oprávněn uvést základní identifikační údaje Vystavovatele k prezentaci Akce a v rámci PR kampaně Pořadatele ve vztahu k Akci Pořadatel je dále oprávněn užít veřejně dostupné fotografie a loga Vystavovatele k prezentaci Akce, přičemž Vystavovatel poskytuje Pořadateli nevýhradní licenci k takovým předmětům, pokud jsou předmět právní ochrany.
6.5. Vystavovatel je oprávněn užít fotografie a jiné záznamy získané v průběhu konání Akce Pořadatelem během Akce a po jejím ukončení výlučně tak, že budou označeny jménem osoby, která záznam pořídila a označením Akce.
6.6. Vztahy mezi smluvními stranami, jež nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších právních předpisů.
6.7. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23. 5. 2018 a jsou závazné pro veškeré smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Pořadatelem a Vystavovatelem pro účast na Akci.
 
V Roztokách u Prahy dne 23. 5. 2018 tým DESIGN LOCK